WLFS6085 Verbeterd NR

Algemene voorwaarden

Rhythmssports Algemene Voorwaarden

Rhythmsports B.V.

Rhythmsports Ypenburg B.V.

1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Rhythmsports en de sporter en alle werkzaamheden van Rhythmsports die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.

2. Onder sporter wordt verstaan: Het lid, de deelnemer aan de faciliteiten en lessen van Rhythmsports.

3. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Rhythmsports. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.rhythmsports.nl.

4. Bij inschrijving verklaart de sporter akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

5. De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en events zijn strikt persoonlijk.

6. Rhythmsports behoudt zich het recht voor sporters te weigeren bij misbruik van het lidmaatschapsysteem of van de faciliteiten van Rhythmsports.

7. Rhythmsports behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.

8. De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Rhythmsports gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciele doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

9. Aan het gebruik van de extra faciliteiten, bijvoorbeeld douches en lounge ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of buiten werking vindt nimmer
restitutie van abonnementsgelden plaats.

2. Verantwoordelijkheden en plichten Rhythmsports

1. Rhythmsports zorgt ervoor dat de accommodatie, gebruikte apparatuur en welke andere gebruikte middelen dan ook, in goede staat verkeren.

2. Rhythmsports onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. Rhythmsports zorgt ervoor dat instructeurs en/ of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. Rhythmsports treft voldoende maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

3. Verantwoordelijkheden en plichten van de sporter

1. De sporter houdt zich aan de door de Rhythmsports gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement. De huisregels zijn te vinden op de website via https://rhythmsports.nl/huisregels/.

2. De sporter dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan Rhythmsports.

3. De sporter dient de aanwijzingen van Rhythmsports c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen.
Het is de sporter niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de sporter niet bekend is. Indien de sporter niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit kenbaar te maken, zodat Rhythmsports uitleg kan geven.

4. Het is de Sporter niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.

5. Het is de Sporter niet toegestaan te roken in de door Rhythmsports beschikbaar gestelde fitness- en overige ruimtes.

6. De Sporter dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Rhythmsports mede te delen.

7. Het is de sporter niet toegestaan om apparatuur of attributen te verplaatsen. Alle gebruikte attributen, zoals gewichten, dienen na gebruik weer terug in de rekken te worden geplaatst.

8. Ieder apparaat dient na gebruik door de sporter te worden gereinigd.

9. Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan.

4. Eigen risico en aansprakelijkheid

1. Bezoek aan de ruimtes van Rhythmsports alsmede gebruik van faciliteiten zoals kleedkamers is geheel op eigen risico.

2. De sporter neemt op eigen risico deel aan lessen en aan alle faciliteiten.

3. Rhythmsports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na lessen, events en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overkomen.

4. Het gebruik van de aangeboden lockers is op eigen risico. Rhythmsports, haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit een locker. Dagelijks worden de lockers na sluitingstijd leeggehaald. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard.

5. Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Rhythmsports toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

5. Deelname en uitsluiting van de sporter

1. Rhythmsports behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen/fitness te weigeren.

2. Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van Rhythmsports te houden aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van Rhythmsports op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

3. Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Rhythmsports in strijd met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van Rhythmsports en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft Rhythmsports het recht met onmiddellijke ingang de deelnameovereenkomst te beëindigen en de betrokkene(n) de toegang tot de ruimtes van Rhythmsports te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het contributiegeld.

6. Lidmaatschap en betaling

1. Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap aan voor de duur die is vastgesteld op het inschrijfformulier.

2.1. Na de overeengekomen looptijd wordt het lidmaatschap van jaarabonnementen met een incasso/termijnbetalingsregeling steeds voortgezet voor een maand waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de dag van opzegging.

2.2. Abonnementen die vooruit betaald zijn zonder incasso/termijnbetalingsregeling worden automatisch beëindigd na afloop van de duur die is vastgesteld op het inschrijfformulier.

3. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk.

4. Wanneer een sporter het lidmaatschap eerder wenst/moet beëindigen, wordt de sporter het verschil tussen de prijs van het gekozen lidmaatschap en de prijs die zou hebben gegolden voor de daadwerkelijke looptijd van het lidmaatschap, direct verschuldigd.

5. Opzegging kan alleen via een opzegformulier, verkrijgbaar bij de receptie.

6. De sporter is het abonnementsgeld over de gehele lidmaatschapsperiode bij vooruitbetaling verschuldigd. Rhythmsports biedt de sporter echter de gelegenheid om het jaarabonnement in periodieke termijnen (incasso abonnementen) bij vooruitbetaling te voldoen.

7. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode in één keer te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso.

8. Rittenkaarten, maand- kwartaal- en dagkaarten e.d. dienen vooraf (in één keer) te worden betaald.

9. De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de periode contributie en andere bedragen.

10. Rhythmsports Ypenburg B.V. is onderdeel van Rhythmsports B.V. Alle administratie van en voor Rhythmsports Ypenburg B.V. wordt verzorgd door Rhythmsports B.V.

11. Bij incasso abonnementen gelden de volgende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Rhythmsports.

11.1 De abonnementstermijnen worden periodiek automatisch door Rhythmsports geïncasseerd. Bij de eerste incasso zal minimaal 5 dagen en in geval van een doorlopende incasso bij een volgende incasso – nadat de eerste incasso succesvol heeft plaatsgevonden – minimaal 2 dagen voor uitvoering van de incasso een zogenaamde pre-notificatie aan u worden gestuurd, waarmee het te incasseren bedrag en de incassodatum van de uit te voeren incasso zullen worden doorgegeven. Indien u een zakelijke machtiging heeft afgegeven, dan kunt u een automatische incasso niet laten storneren. Indien u een consumenten machtiging heeft afgegeven, dan kunt u een automatische incasso zonder opgave van redenen tot 56 dagen na incassodatum laten storneren.

11.2. Indien een automatische incasso door Rhythmsports om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden, dan bent u een (contractuele) rente verschuldigd van 0,75% per maand of een deel daarvan, welk deel als hele maand wordt gerekend. Daarenboven is Rhythmsports wettelijk gerechtigd om vanwege betalingsverzuim (buiten-)gerechtelijke kosten van incasso in rekening te brengen.

11.3. Eventuele vragen of opmerkingen die verband houden met de incasso dient u binnen veertien (14) dagen nadat de automatische incasso heeft plaatsgevonden aan Rhythmsports te richten.

11.4. In geval u verzuimt te betalen, kunnen wij onze verplichtingen opschorten, de overeenkomst met u opzeggen of verlangen dat u abonnementstermijnen tevoren contant afrekent.

11.5. De administratie van Rhythmsports, al dan niet met inbegrip van onze administratie, wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren.

11.6. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

11.7. Vanaf het moment dat de sporter in verzuim is worden alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen direct opeisbaar. In dit soort gevallen behoudt Rhythmsports zich het recht voor de betreffende sporter het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
11.8. Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.

11.9.1. Rhythmsports behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te wijzigen.
De sporter is gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden,
indien de prijsverhoging valt binnen de contractduur die is vastgesteld op het inschrijfformulier.
Voor incasso abonnementen die na looptijd van 1 jaar ingevolge het tweede lid van dit artikel zijn overgegaan in een maandelijks opzegbaar abonnement, geldt als contractduur een maand.

11.9.2. De sporter is niet gerechtigd om de overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden,
indien de tariefsaanpassingen (ongeacht de hoogte) vanwege overheidsmaatregelen worden doorgevoerd.

11.10. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

11.11. De sporter ontvangt na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap en het afrekenen van de verschuldigde, direct te betalen bedragen, een bewijs van lidmaatschap. Na ontvangst van deze betaling ontvangt de sporter een lidmaatschapspas, met daarbij het lidmaatschapsnummer die bij elk bezoek aan Rhythmsports moet worden meegenomen.

11.12. In geval van vermissing of beschadiging van de pas dient de sporter tegen betaling van € 10,- een nieuw pasje aan te schaffen bij de receptie.

11.13. Het Rhythmsports lidmaatschap mag nooit worden overgedragen aan derden.

11.14. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort, zal Rhythmsports de overeenkomst beëindigen zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het contributiegeld.

11.15. Geldig legitimatiebewijs verplicht: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

7. Ziekte, zwangerschap en vakantie

1. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. Bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts, wordt de looptijd van het lidmaatschap verlengd met de duur van de ongeschiktheid. De betalingsverplichtingen van de sporter vervallen niet, na de minimale looptijd zullen deze termijnen worden verrekend waarbij de sporter het
aantal niet gebruikte perioden kosteloos gebruik kan maken van de aangeboden
faciliteiten.

2. Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties (in het abonnement zit reeds een gemiddelde vakantieduur van 5 weken verrekend).

8. Openingstijden

1. Rhythmsports bepaalt de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.

2. Rhythmsports is gerechtigd om de vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

3. Rhythmsports is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) de Rhythmsports vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.

4. Rhythmsports is gerechtigd de in de overeenkomst vermelde Rhythmsports vestiging te sluiten . Het Lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

9. Overmacht

9.1 Overmacht zal nimmer leiden tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door Rhythmsports aan de Sporter.

9.2. Onder overmacht voor Rhythmsports wordt verstaan iedere omstandigheid die Rhythmsports niet kan worden toegerekend en die het uitvoeren van de overeenkomst door Rhythmsports zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel onredelijk bezwaarlijk wordt.

9.3. Onder overmacht wordt mede verstaan sluitingen ten gevolge van overheidsbeslissingen, stakingen, pandemieën, omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Rhythmsports gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht, alsmede toerekenbare tekortkomingen van voornoemden, behoudens wettelijke aansprakelijkheid.

10. Groepslessen

1. Rhythmsports wil het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aangepast kunnen worden. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

2. Meedoen aan een groepsles kan door de betreffende les) te reserveren via de Sportivity App. Dit kan tot uiterlijk 72 uur voor de start van de les. Indien de les vol is, worden er om veiligheidsredenen niet meer mensen toelaten..
Niet mee kunnen doen aan de les omdat een bepaald maximum van deelnemers is bereikt, geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

4. Het is niet toegestaan om mee te doen met een les als je te laat binnen komt.

5.Blessures dienen voor de start van de les aan bij de desbetreffende docent(e) doorgegeven te worden.

11. Beeld- en geluidsdragers, kijken, toegang tot de zaal

1. Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord voor, tijdens of na lessen en events is niet toegestaan. Onder deze beeld- en geluidsdragers worden bijvoorbeeld verstaan foto, film, video, tape etc.

2. Het is niet toegestaan om mensen mee te nemen die komen kijken. Toegang tot de zaal is slechts toegestaan aan geregistreerde deelnemers.

3. Toegang tot de zaal is uitsluitend mogelijk op het moment van aanvang van de les die de sporter volgt. Voorafgaand aan de aanvang van de les dient de sporter buiten de zaal te wachten.

12. Kleding, schoenen, mobiele telefoons en handdoek

1. Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht.

2. Het dragen van knellende of anderszins gevaarzettende kleding of sieraden e.d. is niet toegestaan.

3. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.

4. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.

5. Schoenen dienen te zijn voorzien van een niet-afgevende rubber zool, bij voorkeur niet zwart.

6. Straatschoeisel, slippers of buiten gedragen schoenen zijn niet toegestaan.

7. Tassen en jassen dienen te worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes. In de vestigingen is er de mogelijkheid om spullen op te bergen in de groepslessenzaal. Na het sporten mogen geen eigendommen worden achtergelaten in de kluisjes. Deze worden aan het eind van iedere dag gecontroleerd, opengemaakt en leeggehaald.

8. Het gebruik van mobiele telefoons is in geen enkele sportruimte toegestaan.

9. Het gebruik van een handdoek is bij iedere activiteit verplicht. Indien een Lid niet beschikt over een handdoek, kan deze worden aangeschaft of tegen betaling worden gehuurd bij de receptie.

13. Drank, etenswaren en roken

1. Alleen drinkflessen met een afsluitbare dop zijn toegestaan.

2. Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden.

3. Het nuttigen van etenswaren is in geen enkele sportruimte toegestaan.

14. Kinderen en dieren

1. De minimale leeftijd om de vestigingen van Rhythmsports te betreden is 18 jaar. Wel zijn er speciale lidmaatschappen en lessen voor kinderen. Het aanmeldingsformulier dient dan wel door één van de ouders of voogd ondertekend te worden. Kinderen onder 16 jaar mogen alleen onder begeleiding van hun ouder/voogd in de ruimte van Rhythmsports verblijven.

2. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door – al dan niet geoorloofde – toegang tot de ruimtes van Rhythmsports, is voor eigen risico van ouder/voogd, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming, opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Rhythmsports.

3. Dieren zijn niet toegestaan.

15. Persoonsgegevens

1. Rhythmsports verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

2. Rhythmsports verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Rhythmsports en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Rhythmsports.

3. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetsrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Rhythmsports kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Rhythmsports.

4. De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden gebruikt en gedeeld. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

5. De privacy policy van Rhythmsports is ten alle tijden te bekijken op de website via www.rhythmsports.nl/privacybeleid.

6. De sporter is er van op de hoogte dat bij het invullen van het emailadres op het contract hij toestemming verleent voor het ontvangen van de digitale nieuwsbrief. Het invullen van het emailadres is ten alle tijden een vrije keus en afmelden voor de nieuwsbrief kan gemakkelijk via een afmeld-knop onder aan de nieuwsbrief.

7. Rhythmsports heeft de plicht te allen tijde gehoor te geven aan het recht van vergetelheid van de sporter mits er geen gegronde reden bestaat waarvoor Rhythmsports de betreffende gegevens deels of in zijn geheel moet bewaren.

8. Bij het gebruik willen maken van de Rhythmsports App gaat men akkoord met het feit dat Rhythmsports de gegevens van de sporter moet delen met Virtuagym. Rhythmsports deelt hierbij alleen en uitsluitend de gegevens die verreist zijn voor het kunnen creëren van een account.

9. Rhythmsports is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige lekken buiten de schuld van Rhythmsports om, lees: lekken via partners zoals Direct Pay, Virtuagym, Boss of virussen, inbraak, etc. Rhythmsports beschermt de gegevens van de sporter ten alle tijden naar beste kunnen en weten.

16. Klachten

1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Rhythmsports te worden ingediend. Dit kan door middel van een e-mail aan info@rhythmsports.nl.

2. Rhythmsports maakt binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht haar standpunt hierover gemotiveerd kenbaar aan de klager.

3. Een ingediende klacht als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van het Lid niet op.

17. Slotbepalingen

1. Op alle Overeenkomsten tussen Rhythmsports en haar leden, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. De voorwaarden kunnen tussentijds door Rhythmsports worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

3. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Rhythmsports met in achtneming van eventuele toepasselijke wetgeving.

4. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar is, ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechtelijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen gevolg hebben voor de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

5. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig is om een reden zoals bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee zij wel geldig is.

6. Alle geschillen tussen partijen die verband houden met de Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met de toepasselijke competentieregels door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag beslecht.