Algemene Voorwaarden Rhythmsports

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Rhythmsports en de sporter en alle werkzaamheden van Rhythmsports die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.
1.2. Onder sporter wordt verstaan: de deelnemer aan de faciliteiten, lessen of events van Rhythmsports.
1.3. Iedere sporter is verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden van Rhythmsports. De algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.rhythmsports.nl. Tevens zijn de algemene voorwaarden opgenomen op de inschrijfformulieren voor cursussen en events.
1.4. Bij inschrijving voor lessen en events verklaart de sporter akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
1.5. De rechten uit hoofde van inschrijving voor lessen en events zijn strikt persoonlijk.
1.6. Rhythmsports behoudt zich het recht voor sporters te weigeren bij misbruik van het lidmaatschapsysteem of van de faciliteiten van Rhythmsports.
1.7. Rhythmsports behoudt zich het recht voor het totaal aantal ingeschrevenen te beperken, alsmede de lesindeling, openingstijden en tarieven te wijzigen.
1.8. De persoonlijke gegevens van sporters zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Rhythmsports gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciele doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
1.9. Aan het gebruik van de extra faciliteiten, bijvoorbeeld douches en lounge ruimte, kunnen geen rechten worden ontleend. Bij gebrek of buiten werking vindt nimmer
restitutie van abonnementsgelden plaats.

2. Verantwoordelijkheden en plichten Rhythmsports
2.1. Rhythmsports verzorgt lessen en events gedurende de overeengekomen periode respectievelijk op de aangekondigde datum.
2.2. Rhythmsports laat zijn lessen en events verzorgen door of onder verantwoordelijkheid van een hiertoe gekwalificeerde instructor. Deze instructor werkt naar beste kunnen en weten.
2.3. Rhythmsports is ervoor verantwoordelijk dat vakkennis en kwaliteit van haar medewerkers op peil zijn.
2.4. Rhythmsports zorgt ervoor dat de accommodatie, gebruikte apparatuur en welke andere gebruikte middelen dan ook, in goede staat verkeren.

3. Eigen risico en aansprakelijkheid van de sporter
3.1. Bezoek aan de ruimtes van Rhythmsports alsmede gebruik van faciliteiten zoals garderobe is geheel op eigen risico.
3.2. De sporter neemt op eigen risico deel aan lessen en events.
3.3. Rhythmsports aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies van eigendommen van de sporter of bezoeker, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel, die deze voor, tijdens of na lessen, events en het gebruik van de fitness faciliteiten mocht overkomen.
3.4. Het gebruik van de aangeboden lockers is op eigen risico. Rhythmsports, haar medewerkers en/of andere hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal of verdwijning van goederen uit een locker. Dagelijks worden de lockers na sluitingstijd leeggehaald. Achtergelaten kleding of andere eigendommen worden 1 maand bewaard.
3.5. Iedere sporter en bezoeker is aansprakelijk voor de door hem of haar aan de eigendommen van Rhythmsports toegebrachte schade. Deze schade zal worden verhaald.

4. Deelname en uitsluiting van de sporter
4.1. Rhythmsports behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de lessen te weigeren.
4.2. Sporters en bezoekers dienen zich gedurende hun verblijf in de ruimtes van Rhythmsports te houden aan de algemene voorwaarden en algemene regels van fatsoen. Tevens dienen zij de aanwijzingen die worden gegeven door medewerkers van Rhythmsports op te volgen. Als men zich hier niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.
4.3. Elk handelen of nalaten of gedrag van een sporter of bezoeker van Rhythmsports in strijd met een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of algemene regels van fatsoen die de naam en/of de gang van zaken van Rhythmsports en/of van zijn sporters kan benadelen, geeft Rhythmsports het recht met onmiddellijke ingang de deelnameovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de betrokkene(n) de toegang tot de ruimtes van Rhythmsports te ontzeggen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van het lesgeld.

5. Lidmaatschap en betaling
5.1. Partijen gaan de overeenkomst tot lidmaatschap aan voor de duur die is vastgesteld op het inschrijfformulier.
5. 2. Na de overeengekomen looptijd wordt het lidmaatschap voortgezet voor onbepaalde tijd waarbij opzegging mogelijk is met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, te rekenen vanaf de dag van opzegging.
5.3. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk.
5.4. Wanneer een sporter het lidmaatschap eerder wenst/moet beëindigen, wordt de sporter het verschil tussen de prijs van het gekozen lidmaatschap en de prijs die zou hebben gegolden voor de daadwerkelijke looptijd van het lidmaatschap, direct verschuldigd.
5.5. Opzegging kan alleen via een opzegformulier, verkrijgbaar bij de receptie.
5.6. De sporter is het abonnementsgeld over de gehele lidmaatschapsperiode bij vooruitbetaling verschuldigd. Rhythmsports biedt de sporter echter de gelegenheid om de overeenkomst in periodieke termijnen bij vooruitbetaling te voldoen.
5.7. Bij het afsluiten van een lidmaatschap dient de 1ste contributieperiode in één keer te worden betaald. Vanaf de eerstvolgende betalingsperiode van het lidmaatschap volgend op de periode van ingang, wordt de contributie per periode geïncasseerd via een, door de sporter goedgekeurde, automatische incasso.
5.8. Rittenkaarten en dagkaarten e.d. dienen vooraf (in één keer) te worden betaald.
5.9. De sporter dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling van de periode contributie en andere bedragen.
5.10. Bij incasso abonnementen gelden de volgende algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van DirectPay.
1. Rhythmsports heeft de administratie en incasso van de kosten van uw abonnement uitbesteed aan Direct Pay Services B.V. te Barendrecht (DirectPay). Voor de kosten van uw abonnement ontvangt u daarom geen correspondentie van Rhythmsports, maar van DirectPay.
2. DirectPay mag haar dienstverlening aan Rhythmsports weigeren, bijvoorbeeld omdat zij moeilijkheden verwacht bij de incasso van de vordering die wij aan haar overdragen. Om haar in staat te stellen hierover een beslissing te nemen, verschaffen wij informatie over u aan DirectPay. Deze informatie betreft gegevens die DirectPay nodig heeft voor de administratie en incasso van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Door een abonnement bij ons af te sluiten stemt u er mede ten behoeve van DirectPay mee in dat wij deze gegevens aan DirectPay verschaffen en dat zij en de met haar verbonden organisaties deze gegevens gebruiken voor de administratie en incasso van de door u verschuldigde abonnementstermijnen. Tevens kunnen deze gegevens door DirectPay worden gebruikt voor de beoordeling van het betalingsrisico en de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en andere onregelmatigheden.
3. De abonnementstermijnen worden periodiek automatisch door Direct Pay geïncasseerd. Bij de eerste incasso zal minimaal 5 dagen en in geval van een doorlopende incasso bij een volgende incasso – nadat de eerste incasso succesvol heeft plaatsgevonden – minimaal 2 dagen voor uitvoering van de incasso een zogenaamde pre-notificatie aan u worden gestuurd, waarmee het te incasseren bedrag en de incassodatum van de uit te voeren incasso zullen worden doorgegeven. Indien u een zakelijke machtiging heeft afgegeven, dan kunt u een automatische incasso niet laten storneren. Indien u een consumenten machtiging heeft afgegeven, dan kunt u een automatische incasso zonder opgave van redenen tot 56 dagen na incassodatum laten storneren.
4. Indien een automatische incasso door Direct Pay om welke reden dan ook niet kan plaatsvinden, dan bent u een (contractuele) rente verschuldigd van 0,75% per maand of een deel daarvan, welk deel als hele maand wordt gerekend. Daarenboven is DirectPay wettelijk gerechtigd om vanwege betalingsverzuim (buiten-)gerechtelijke kosten van incasso in rekening te brengen.
5. Eventuele vragen of opmerkingen die verband houden met de incasso dient u binnen veertien (14) dagen nadat de automatische incasso heeft plaatsgevonden aan DirectPay te richten.
6. In geval u verzuimt te betalen, kunnen wij onze verplichtingen opschorten, de overeenkomst met u opzeggen of verlangen dat u abonnementstermijnen tevoren contant afrekent.
7. De administratie van DirectPay, al dan niet met inbegrip van onze administratie, wordt voor de vaststelling van uw betalingsverplichting vermoed juist te zijn. Niettemin heeft u het recht om in dit opzicht tegenbewijs te leveren.
8. Indien enige bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
5.12. Vanaf het moment dat de sporter in verzuim is worden alle reeds vervallen, voor zover nog niet betaald, en nog te vervallen termijnen direct opeisbaar. In dit soort gevallen behoudt Rhythmsports zich het recht voor de betreffende sporter het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen.
5. 13. Afwezigheid van de sporter, door welke oorzaak dan ook, ontheft de sporter niet van de verplichting tot betaling van de verschuldigde contributie en schept voor de sporter niet het recht op enige vermindering van het lidmaatschapsgeld of de contributie.
5. 14. Rhythmsports behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren.
Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden,
tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%.
Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
5.15.Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
5.16. De sporter ontvangt na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap en het afrekenen van de verschuldigde, direct te betalen bedragen, een bewijs van lidmaatschap. Na ontvangst van deze betaling ontvangt de sporter een lidmaatschapspas, met daarbij het lidmaatschapsnummer die bij elk bezoek aan Rhythmsports moet worden meegenomen.
5.17. In geval van vermissing of beschadiging van de pas dient de sporter tegen betaling van € 10,- een nieuw pasje aan te schaffen bij de receptie.
5.18. Het Rhythmsports lidmaatschap mag nooit worden overgedragen aan derden.
5.19. Geldig legitimatiebewijs verplicht: paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

6. Ziekte, zwangerschap en vakantie
6.1. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. Bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring van een hiertoe bevoegde arts, wordt de looptijd van het lidmaatschap verlengd met de duur van de ongeschiktheid. De betalingsverplichtingen van de sporter vervallen niet, na de minimale looptijd zullen deze termijnen worden verrekend waarbij de sporter het
aantal niet gebruikte perioden kosteloos gebruik kan maken van de aangeboden
faciliteiten.
6.2. Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties (in het abonnement zit reeds een gemiddelde vakantieduur van 5 weken verrekend).

7. Feestdagen, wedstrijden, toernooien en demonstraties
7.1. Rhythmsports en/of diens vertegenwoordigers behouden zich het recht voor op erkende feestdagen de gehele dag of een gedeelte van de dag te sluiten.
7.2. Eveneens behouden zij zich het recht voor over het gehele of een deel van de locatie te beschikken in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d.

8. Annuleren door Rhythmsports en restitutie
7.1. Rhythmsports mag lessen of events annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte etc.

9. Beeld- en geluidsdragers, kijken, toegang tot de zaal
9.1. Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord voor, tijdens of na lessen en events is niet toegestaan. Onder deze beeld- en geluidsdragers worden bijvoorbeeld verstaan foto, film, video, tape etc.
9.2. Het is niet toegestaan om mensen mee te nemen die komen kijken. Toegang tot de zaal is slechts toegestaan aan geregistreerde deelnemers.
9.3. Toegang tot de zaal is uitsluitend mogelijk op het moment van aanvang van de les die de sporter volgt. Voorafgaand aan de aanvang van de les dient de sporter buiten de zaal te wachten.

10. Kleding, schoenen, mobiele telefoons en handdoek
10.1. Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht.
10.2. Het dragen van knellende of anderszins gevaarzettende kleding of sieraden e.d. is niet toegestaan.
10.3. Het sporten met ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan.
10.4. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
10.5. Schoenen dienen te zijn voorzien van een niet-afgevende rubber zool, bij voorkeur niet zwart.
10.6. Straatschoeisel of buiten gedragen schoenen zijn niet toegestaan.
10.7. Het gebruik van mobiele telefoons is in geen enkele sportruimte toegestaan.
10.8. Het gebruik van een handdoek is bij iedere activiteit verplicht.

11. Drank, etenswaren en roken
11.1. Alleen drinkflessen met een afsluitbare dop zijn toegestaan.
11.2. Roken is niet toegestaan.
11.3. Het nuttigen van etenswaren is in geen enkele sportruimte toegestaan.

12. Kinderen en huisdieren
12. 1. Als leeftijdgrens geldt 18 jaar of ouder. Wel zijn er speciale lidmaatschappen en lessen voor kinderen. Het aanmeldingsformulier dient dan wel door één van de ouders of voogd ondertekend te worden. Kinderen onder 15 jaar mogen alleen onder begeleiding van hun ouder/voogd in de ruimte van Rhythmsports verblijven.
12.2. Enige letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door – al dan niet geoorloofde – toegang tot de ruimtes van Rhythmsports, is voor eigen risico van ouder/voogd.
12.3.Huisdieren zijn niet toegestaan.

13. Extra ADD-ON:
13.1 Een dienst of faciliteit die tegen vergoeding van Rhythmsports kan worden afgenomen in aanvulling op een van de lidmaatschappen.
13.2 Aanmelden voor een Extra is mogelijk op voorwaarde van en tijdens de gehele contractduur van een overeenkomst en vindt plaats op de wijze zoals uiteengezet in artikel 5.
13.3: Afmelden
a. Onder afmelden wordt verstaan: het beëindigen van (het recht op gebruik van) een Extra. Afmelding geschiedt tezamen met de opzegging van de Overeenkomst.
b. Alle Extra’s eindigen van rechtswege, zonder dat een nadere opzegging is vereist, wanneer de Overeenkomst om wat voor reden dan ook eindigt.
c. Opschorting van een Extra om welke reden dan ook is niet toegestaan.
d. In geval van de Extra ‘QWIN Sportswater’ is het lid en/of de deelnemer gerechtigd om tijdens het sporten onbeperkt diens bidon te vullen, met dien verstande dat een bidon telkens met een tijdsinterval van circa 30 minuten kan worden gevuld tot maximaal 0,4 liter; de bidon moet daarom tenminste een inhoud van 0,4 liter hebben.
e. In geval van de Extra ‘Onbeperkt Koffie en Thee’ is het lid en/of de deelnemer gerechtigd om voor en na het sporten onbeperkt koffie en thee te consumeren, met dien verstande dat een kopje telkens met een tijdsinterval van circa 15 minuten kan worden gevuld.
f. In geval van de Extra ‘Onbeperkt Shakes en Pre-Workouts’ is het lid en/of de deelnemer gerechtigd Shakes en Pre-Workouts te consumeren met een maximum van 2 shakes en 2 pre-workouts per dag.
g. Rhytyhmsports kan nadere voorwaarden stellen aan Extra’s, waaronder ook Extra’s die niet worden genoemd in deze Algemene Voorwaarden.

14. Klachten
14. 1.Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Rhythmsports te worden ingediend. Dit kan door middel van een e-mail aan info@rhythmsports.nl.
Rhythmsports maakt binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht haar standpunt hierover gemotiveerd kenbaar aan de klager.

15. Slotbepalingen
15.1. Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tot lidmaatschap tussen de sporter en Rhythmsports, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.
15.2. De voorwaarden kunnen tussentijds door Rhythmsports worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.
15.3. Voor alle zaken waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Rhythmsports.
15.4. Geschillen tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht en worden met de toepasselijke competentieregels voor de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag gebracht.